2 ห้องรับรอง

Process Work

1. เก็บข้อมูล

เจ้าหน้าที่บริษัทนัดพบลูกค้า เพื่อเก็บข้อมูลทางด้านแนวความคิด หลักการขั้นตอนการทำงาน รสนิยม รวมถึงความต้องการ งบประมาณของลูกค้า และประเมินค่าใช้จ่ายการก่อสร้างเบื้องต้นให้ลูกค้าทราบ เพื่อนำข้อมูลกลับมา คิดวิเคราะห์ สร้างงานออกบบ ตกแต่งภายในทุกไลฟ์สไตล์ของคุณ

1. เก็บข้อมูล

เจ้าหน้าที่บริษัทนัดพบลูกค้า เพื่อเก็บข้อมูลทางด้านแนวความคิด หลักการขั้นตอนการทำงาน รสนิยม รวมถึงความต้องการ งบประมาณของลูกค้า และประเมินค่าใช้จ่ายการก่อสร้างเบื้องต้นให้ลูกค้าทราบ เพื่อนำข้อมูลกลับมา คิดวิเคราะห์ สร้างงานออกบบ ตกแต่งภายในทุกไลฟ์สไตล์ของคุณ

2. การออกแบบ

ทีมงานเจ้าหน้าที่บริษัทดำเนินการวางแปลน และนำเสนอภาพผลงานการออกแบบในสไตล์ต่างๆให้ลูกค้า พร้อมทำสัญญาออกแบบ และทีมงานจะออกแบบสร้างสรรค์งานเป็นภาพ 3D เสมือนจริง เพื่อนำเสนอลูกค้า (*หมายเหตุ: ขั้นคอนการออกแบบใช้เวลาในการนัดพบ / ติดต่อทาง Social Media กับลูกค้าประมาณ 1-3 สัปดาห์)

2. การออกแบบ

ทีมงานเจ้าหน้าที่บริษัทดำเนินการวางแปลน และนำเสนอภาพผลงานการออกแบบในสไตล์ต่างๆให้ลูกค้า พร้อมทำสัญญาออกแบบ และทีมงานจะออกแบบสร้างสรรค์งานเป็นภาพ 3D เสมือนจริง เพื่อนำเสนอลูกค้า (*หมายเหตุ: ขั้นคอนการออกแบบใช้เวลาในการนัดพบ / ติดต่อทาง Social Media กับลูกค้าประมาณ 1-3 สัปดาห์)

3. ประเมินราคาของงานตกแต่งภายใน

ทีมงานเจ้าหน้าที่บริษัทดำเนินงานประเมินค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการดำเนินงานตกแต่งภายในตามงบประมาณที่ลูกค้าพึงพอใจ

3. ประเมินราคาของงานตกแต่งภายใน

ทีมงานเจ้าหน้าที่บริษัทดำเนินงานประเมินค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการดำเนินงานตกแต่งภายในตามงบประมาณที่ลูกค้าพึงพอใจ

4.เอกสารสัญญา

ทีมงานเจ้าหน้าที่บริษัทจัดทำเอกสารสัญญาระหว่างลูกค้ากับบริษัท โดยหลังจากที่ลูกค้าพิจารณาอนุมัติแบบภาพ 3D พร้อมแบบตกแต่งภายในที่ระบุรายละเอียดวัสดุที่ใช้ในการตกแต่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

4.เอกสารสัญญา

ทีมงานเจ้าหน้าที่บริษัทจัดทำเอกสารสัญญาระหว่างลูกค้ากับบริษัท โดยหลังจากที่ลูกค้าพิจารณาอนุมัติแบบภาพ 3D พร้อมแบบตกแต่งภายในที่ระบุรายละเอียดวัสดุที่ใช้ในการตกแต่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

5.งานก่อสร้าง

ทีมงานเจ้าหน้าที่บริษัทเข้าดูแลงานตกแต่งภายใน โดยใช้วัสดุที่มีคุณภาพ และใส่ใจในทุกรายละเอียด

5.งานก่อสร้าง

ทีมงานเจ้าหน้าที่บริษัทเข้าดูแลงานตกแต่งภายใน โดยใช้วัสดุที่มีคุณภาพ และใส่ใจในทุกรายละเอียด

6. ขั้นตอนสุดท้าย

นัดพบลูกค้าเพื่อส่งมอบงานตกแต่งภายในที่เสร็จสมบูรณ์ตามแบบ

6. ขั้นตอนสุดท้าย

นัดพบลูกค้าเพื่อส่งมอบงานตกแต่งภายในที่เสร็จสมบูรณ์ตามแบบ
error: Content is protected !!